Stadium

August 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
 • Boys Soccer prac.
 • Football-V prac.
 • Girls Soccer prac.
4
 • Boys Soccer prac.
 • Football-V prac.
 • Girls Soccer prac.
5
 • Boys Soccer prac.
 • Football-V prac.
 • Girls Soccer prac.
6
 • Freshman Orientation
 • Football-V prac.
7
 • School/PE time
 • Football-V prac.
8
 • Football-V prac.
9
10
 • School/PE time
 • Football-V prac.
 • Boys Soccer prac.
11
 • School/PE time
 • Football-V prac.
 • Boys Soccer prac.
12
 • School/PE time
 • Football-V prac.
 • Boys Soccer prac.
13
 • School/PE time
 • Football-V prac.
 • Girls Soccer Scrimmage v Pendleton Heights
 • Boys Soccer Scrimmage v Pendleton Heights
14
 • Cross Country prac.
 • School/PE time
 • FB9 prac.
 • Football-V v HSE (Scrimmage)
15
 • Football-V prac.
16
17
18
 • School/PE time
 • Football-V prac.
 • Boys Soccer prac.
19
 • School/PE time
 • Boys Soccer prac.
 • Girls Soccer v Park Tudor
20
21
 • FB-V Away
 • Cross Country prac.
 • Girls Soccer prac.
 • School/PE time
 • FB9 prac.
 • Rental - Scecina Football
22
 • FB9 Away
 • Football-JV v Brebeuf
 • Girls Soccer-V v Heritage Christian
 • Boys Soccer-V v Heritage Christian
23
24
 • School/PE time
 • Football-V prac.
25
26
 • School/PE time
 • Football-V prac.
27
28
 • Cross Country prac.
 • Girls Soccer prac.
 • School/PE time
 • FB9 prac.
 • Football-V v TBD
29
30
 • CYO Cadet Football Jamboree
31
 • School/PE time
 • Football-V prac.